Obchodní podmínky
(dále jen „Podmínky“)


Provozovatelem internetového portálu www.makromarket.cz je fyzická osoba: Martin Heger, sídlem: Topolová 422/2, Olomouc, Česká Republika IČO: 49605933, (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, kontaktní a další údaje registrovaných firem, internetové stránky a aplikace umístěné na internetovém portálu www.makromarket.cz (dále jen „Služby“).I. Úvodní ustanovení

 • 1. Provozovatel provozuje internetový portál neboli katalog firem, institucí a agentur na internetové stránce www.makromarket.cz (dále jen „www.makromarket.cz“). Provozovatel, na www.makromarket.cz, zveřejňuje informativní a kontaktní profily (dále jen „Profily“) jednotlivých firem, společností, institucí, podniků, spolků a agentur (dále jen „Firem“) a umožňuje, aby Firmy měli možnost prostřednictvím www.makromarket.cz získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Firmy na základě jejich Profilu.

 • 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob používajících www.makromarket.cz (dále jen „Zákazník“) při každém vstupu na webové stránky www.makromarket.cz a stejně tak i další související právní vztahy.

 • 3. Zákazník svým vstupem na www.makromarket.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

 • 4. Provozovatel může znění podmínek měnit nebo doplňovat. Vždy aktualizované Obchodní podmínky jsou přístupným způsobem uvedeny na webové stráncewww.makromarket.cz tak, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají plné platnosti okamžikem jejich zveřejnění na www.makromarket.cz.


II. Pravidla užití internetového portálu MakroMarket.cz

 • 1. Přístup a používání www.makromarket.cz je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání www.makromarket.cz (náklady na počítač, internetové připojení aj.).

 • 2. Veškerý obsah serveru www.makromarket.cz týkající se vložených firem je veřejně dostupný.

 • 3. Provozovatel poskytuje www.makromarket.cz Firmám, které si sami vyplňují svůj Profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů atd.) zveřejňovaných Firmami na www.makromarket.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na www.makromarket.cz ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím www.makromarket.cz.

 • 4. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů atd.) zveřejněných Firmami.

 • 5. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na www.makromarket.cz.

 • 6. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Firmou a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Firmou.

 • 7. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na www.makromarket.cz, ani nezaručuje bezpečnost www.makromarket.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání www.makromarket.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na www.makromarket.cz, škody způsobené nepřístupností, poruchou www.makromarket.cz nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.

 • 8. Kliknutím na některé odkazy na www.makromarket.cz může dojít k přesměrování na webové stránky třetích stran.

 • 9. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do systému www.makromarket.cz.

 • 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na www.makromarket.cz.

 • 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Firmě na www.makromarket.cz.

 • 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit zobrazování Profilu Firmy na www.makromarket.cz při zásadním porušení těchto Obchodních Podmínek nebo při zjištění porušování zákonů ČR nebo při neuskutečnění platby faktury za uplynulé časové období (řádově 3 měsíce) do data splatnosti uvedené na faktuře.

 • 13. Veškeré soubory, data, dokumety a informace uveřejněné na portálu www.makromarket.cz se stávají majetkem portálu a ten je může používat pro reklamní účely jako přenos dat na jiný portál, citování, pozměňování a úpravu.

III. Pravidla pro vkládání Firem

 • 1. Do databáze www.makromarket.cz se může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská osoba nebo subjekt působící na území ČR a SK s platným povolením provozovat podnikatelskou činnost včetně jeho poboček. Do databáze www.makromarket.cz se nadále mohou registrovat ostatní Firmy, které vyvíjejí ziskovou i neziskovou činnost (např. Státní organizace, sdružení a zařízení, úřady aj.

 • 2. Do www.makromarket.cz lze udávat informace pouze o aktivních českých a slovenských Firmách nebo mezinárodní firmy, které jsou zastoupeny v ČR nebo SK.

 • 3. Každá Firma může uvést do svého profilu tolik informací, kolik sama uzná za vhodné. Bere však navědomí, že veškeré udané údaje v Profilu Firmy jsou veřejně dostupné.

 • 4. Firma se zavazuje vkládat informace v souladu s aktuální skutečností.

 • 5. Firma se zavazuje, že nebude vkládat informace, které by vedly k poškozování konkurence nebo nekalosoutěžnímu jednání.

 • 6. Založení Profilu je na dobu neurčitou. Firma však má právo požádat o zrušení Profilu na tomto www.makromarket.cz

 • 7. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které odporují zákonům ČR nebo SK nebo které není vhodné zveřejňovat na www.makromarket.cz.

 • 8. Při vkládání Firem jsou ve formuláři označeny položky, které je třeba povinně vyplnit (Obchodní jméno neboli název firmy, popis firmy, adresa, zařazení alespoň do jedné kategorie). Bez jejich zadání není možno řádně dokončit Profil Firmy.

 • 9. Při zakládání Profilu musí každá Firma vyplnit firemní e-mail, na který ji mohou být zaslány, v případě ztráty, přihlašovací údaje. Tento kontaktní e-mail může také sloužit pro zasílání technických a propagačních informací Provozovatele www.makromarket.cz. Na tento e-mail budou firmě chodit data z kontaktního formuláře umístěného v jejím Profilu.


IV. Práva a povinnosti Zákazníka

A. Zákazník prohlašuje vůči provozovateli, že:

 • 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.

 • 2. Se před zahájením užívání www.makromarket.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 • 3. Veškeré údaje, které zveřejňuje na www.makromarket.cz a které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné a přesné. Pokud www.makromarket.cz zjistí nepřesnost, systémově ji opraví.

 • 4. Nebude používat www.makromarket.cz, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.

 • 5. Bude používat www.makromarket.cz jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.

 • 6. Bude používat www.makromarket.cz pouze v souladu s jeho určením.


B. Zákazník je povinen při užívání www.makromarket.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Firem, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví.

Zákazník zejména nesmí:

 • 1. Užívat www.makromarket.cz v rozporu s těmito Podmínkami.

 • 2. Komerčně využívat kterékoli části www.makromarket.cz způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Firmu nebo ostatní Zákazníky.

 • 3. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Firem.

 • 4. Zasílat Firmám falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.

 • 5. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Firmám.

 • 6. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Firmám.

 • 7. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část www.makromarket.cz nebo se pokusit narušit chod webu nebo databázi www.makromarket.cz.

 • 8. Používat takový software nebo postupy přístupu k www.makromarket.cz, které by mohly negativně ovlivnit provoz www.makromarket.cz.


V. Vlastnická a autorská práva

 • 1. Provozovatel je 100% vlastníkem internetového portálu www.makromarket.cz.

 • 2. www.makromarket.cz je autorským dílem. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se k www.makromarket.cz.

 • 3. Údaje v Profilech Firem (jako jsou: texty, fotografie, firemní materiály atd.) jsou autorským dílem Firmy a Firmy na ně uplatňují veškerá vlastnická práva. Jakékoliv šíření těchto firemních údajů je zakázáno, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.


VI. Platba za služby

 • 1. Základní zápis a provoz na portálu www.makromarket.cz je zcela ZDARMA.

 • 2. Cena za „Prémiový zápis“ a další marketingové služby se řídí ceníkem internetového portálu www.makromarket.cz.


VII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s www.makromarket.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití www.makromarket.cz realizován.

 • 2. MakroMarket může kontaktovat Firmu elektronickou cestou, a to maximálně 1x měsíčně. Každá Firma se může odhlásit z mailingu.

 • 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.


Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.01. 2012.

Kontaktní formulář

Kategorie sdělení

Vaše jméno*
Váš email*
Předmět
Obsah sdělení

Nečitelné? Vyměnit text.

Opište text z obrázku

Reklama

Akční letáky

Katalog firem na Facebooku

Novinky

Nejčtenější články

Katalog firem

Auto-motoCestování a ubytováníDům, byt, zahrada, hobbyElektro, bílá technikaFinance a bankyMotocykly a čtyřkolkyNákladní a užitkové vozyPočítače, notebookySlužby, řemesla a výrobaÚřady, kultura a instituceVelko a maloobchodWelness, sport a fitnessZdraví a lékárnyEshopy a on-line prodejKosmetika a oblečeníReklama, Inzerce a kurzyRestaurace a hospodyReality a stavby

MAKROMEDIA Group, s.r.o.

Pasteurova 905/10, Olomouc
Česká republika

IČ: 03477452
DIČ: CZ03477452
SZ: C60210 K. soud v OV

Bankovní účet
Raiffeisenbank a.s., Olomouc
číslo účtu: 304901/5500

Internetional payment
Bank: Raiffeisenbank a.s.
City: Olomouc
IBAN: CZ9155000000000000304901
SWIFT code: RZBCCZPP

MakroMarket na facebooku

MAKROMEDIA Group, s.r.o.

Odkazy